Warunki korzystania z karty podatkowej
Aby przedsiębiorcy mogli korzystać z karty podatkowej muszą spełnić kilka dodatkowych warunków, poza uprawnieniem do prowadzenia księgowości uproszczonej. Do tych warunków zalicza się między innymi złożenie informacji w wniosku rejestracyjnym oraz deklaracji w Urzędzie Skarbowym, niekorzystanie z usług innych firm (z wyjątkiem specjalistycznych) oraz niewytwarzanie wyrobów akcyzowych.

Definicja insourcingu
Insourcing polega na przekazywaniu różnorodnych procesów oraz działań biznesowych jednostki, realizowanych na podstawie działalności gospodarczej wykonywanej przez firmy zewnętrzne dla wyodrębnionych oraz wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. W związku z tym jego wybór powinien być poprzedzony bardzo dokładną analizą korzyści z nim związanych.

Warianty rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Określa on nie tylko stan finansowy jednostki, ale również osiągnięty w danym roku obrotowym wynik finansowy. W zależności od sposobu ewidencjonowania kosztów w przedsiębiorstwie, wariant w jakim sporządza się rachunek wyników jest inny – porównawczy lub kalkulacyjny.

Kiedy sporządza się kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat?
Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach. Jednym z nich jest wariant kalkulacyjny. Sporządzać go mogą jednostki, które ewidencjonują koszty w układzie kalkulacyjnym, czyli na kontach zespołu nr 5 lub, gdy ewidencja prowadzona jest w obu układach kosztów.