Na czym polega umowa agencyjna?
To pewnego rodzaju stałe zobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu).
Ta umowa może zostać zawarta przez przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Umowa agencyjna, tak jak umowa o dzieło, ma zawsze charakter odpłatny.

Czas trwania umowy: określony lub nieokreślony

Rozwiązanie umowy: obowiązuje okres wypowiedzenia
UWAGA!
W wypadku niewywiązywania się przez jedną ze stron ze swoich obowiązków istnieje możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresów wypowiedzenia.

Wynagrodzenie: agent otrzymuje prowizje

Istotną wadą jest zakaz konkurencji stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami (na rzecz dającego zlecenie, lub w jego imieniu.