Tag: sprawozdanie finansowe

Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym!

Zastanawiasz się czym jest sprawozdanie finansowe? A może chcesz wiedzieć co się w nim zawiera, albo czy w ogóle ono Ciebie dotyczy? Na wszystkie te pytania, odpowiesz znajdziesz w tym wpisie.

Czym więc jest sprawozdanie finansowe?
Jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i działań firmy. Sprawozdanie takie sporządza się pod koniec roku obrotowego. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki. Jest to potrzebne dla szerokiej gamy pracowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Kogo dotyczy sprawozdanie finansowe?

Musi być ono sporządzane przez: spółkę jawną, spółkę z o.o., akcyjną, partnerską oraz komandytową.

Co powinno zawierać się w sprawozdaniu finansowym?

 • Roczny bilans jednostki (aktywa, inwestycje, rozliczenia, należności, pasywa i zapasy),
 • zyski i straty (rachunek dokumentujący kondycję finansową jednostki),
 • tzw. przegląd ekonomiczny,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe.
Możliwość komentowania Dowiedz się więcej o sprawozdaniu finansowym! została wyłączona more...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument bilansujący dane, głównie liczbowe, dostarczające informacji odnośnie sytuacji majątkowej, finansowej oraz dochodowej danego podmiotu.

Poprawnie sporządzone sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące elementy:
– pełną nazwę oraz adres danej jednostki,
– nazwę sprawozdania,
– datę lub okres czasu, którego dotyczy sprawozdanie,
– podpisy właścicieli dokumentu,
– datę sporządzenia.

Na sprawozdanie finansowe składa się:
– bilans, przedstawiający stan aktywów danego przedsiębiorstwa,
– rachunek zysków i strat, zawierający informacje o rentowności danej jednostki oraz jej dokonaniach,
– informacje dodatkowe, obejmujące między innymi wprowadzenie oraz objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w języku polskim, polskiej walucie oraz zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Dokument ten sporządza się w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych lub pod koniec roku obrotowego.

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona more...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument, którego zasadniczym zadaniem jest rzetelne zilustrowanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Do jego sporządzenia zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i te które tej zdolności nie posiadają.
Sprawozdanie takie należy przygotować nie później niż do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego. Jego zatwierdzenie może jednak nastąpić nawet trzy miesiące później.

Części składowe sprawozdania finansowego:
1. Wprowadzenie
2. Rachunek zysków i strat- informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności poprzez ukazanie jej wyniku finansowego.
3. Bilans- czyli zestawienie aktywów i pasywów danej firmy.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym- podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł wykorzystania.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dzięki zmianom w ustawie o rachunkowości, od 2015 roku mikroprzedsiębiorstwa otrzymały możliwość sporządzania sprawozdań w formie uproszczonej , która ogranicza się wyłącznie do bilansu oraz rachunku odnośnie zysków i strat.

 

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona more...

Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe?

15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, kierownik każdej jednostki, która jest objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym: 

– roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową; jeśli sprawozdania podlega obowiązkowemu badaniu – także zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych), 
– opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie było badane, 
– odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty netto. 
 
Kierownikiem jednostki, który zobligowany jest m.in. do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS, jest generalnie członek zarządu albo innego organu zarządzającego, a jeśli organ jest wieloosobowy, to członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W spółce jawnej kierownikiem jednostki są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki, a w spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd 
 
Nieprawidłowości oraz niedotrzymanie terminów w sporządzaniu sprawozdań finansowych, brak zgłoszeń lub przekroczenie terminów ich dokonania, grożą karą.

Możliwość komentowania Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe? została wyłączona more...

Sprawozdanie finansowe – nieodłączny element pełnej rachunkowości

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest jednym z obowiązków, jakie na przedsiębiorców nakłada prowadzenie pełnej księgowości. Jest to jednocześnie dokumentacja, zawierająca dokładny opis wyniku finansowego oraz bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia kierownictwa firmy oprócz obowiązku, jest to także pomoc w dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Każde sprawozdanie składa się z dwóch najważniejszych dokumentów, jakie stanowią:

 • Zestawienie aktywów i pasywów (bilans),  
 • Rachunek zysków i strat (rachunek wyników).  

Kolejne dołączane do sprawozdania dokumenty zależą od tego, czy jednostka sporządzająca sprawozdanie posiada status mikro przedsiębiorstwa i skorzysta z możliwości uproszczeń. Jeżeli tak do bilansu i rachunku wyników dołącza się tylko uzupełniającą informację do bilansu. Jeżeli nie to do sprawozdania należy dołączyć:

 • Wprowadzenie do sprawozdania,  
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym,  
 • Rachunek przepływów pieniężnych,  
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Z obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego trzeba wywiązać się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego w spółce.

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe – nieodłączny element pełnej rachunkowości została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.