Sprawozdanie finansowe to dokument, którego zasadniczym zadaniem jest rzetelne zilustrowanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Do jego sporządzenia zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i te które tej zdolności nie posiadają.
Sprawozdanie takie należy przygotować nie później niż do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego. Jego zatwierdzenie może jednak nastąpić nawet trzy miesiące później.

Części składowe sprawozdania finansowego:
1. Wprowadzenie
2. Rachunek zysków i strat- informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności poprzez ukazanie jej wyniku finansowego.
3. Bilans- czyli zestawienie aktywów i pasywów danej firmy.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym- podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł wykorzystania.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dzięki zmianom w ustawie o rachunkowości, od 2015 roku mikroprzedsiębiorstwa otrzymały możliwość sporządzania sprawozdań w formie uproszczonej , która ogranicza się wyłącznie do bilansu oraz rachunku odnośnie zysków i strat.