Więcej o sprawozdaniu finansowym – TUTAJ!

Prawie wszystkie spółki handlowe zobowiązane są do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Wyjątkami są spółki jawne i partnerskie, gdzie pełną księgowość można prowadzić dobrowolnie, ale jest również możliwość prowadzenia księgowości w sposób uproszczony (w formie KPiR). Spółki jawne i partnerskie, aby mogły korzystać z uproszczonej księgowości muszą osiągać przychody mniejsze niż równowartość 1 200 000 euro.

Warunkiem korzystania z uproszczonej księgowości przez spółki jawne i partnerskie jest również składanie specjalnego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Należy je sporządzać i składać w KRS każdego roku, kiedy spółki te nie prowadzą pełnej księgowości.

Spółki jawne i partnerskie mogą zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości nawet jeżeli osiągane przez nie przychody nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku spółki te sporządzają sprawozdanie finansowe normalnie, ale mogą korzystać z uproszczonego wzoru sprawozdania, składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.