Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:

  1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów powoduje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Na profesjonalne przeprowadzenie procesu zwolnienia pracownika z pracy składają się następujące elementy:

  • przygotowanie stosownej dokumentacji,
  • wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wsparcie pracownika w zakresie zaoferowania szkoleń dla zwalnianych pracowników lub udzielenia przydatnych informacji na rynku pracy,
  • zachowanie w tajemnicy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak również warunków finansowych, w tym wysokości odprawy,
  • sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym,
  • prawidłowe wypełnianie odprawy i innych świadczeń.