Każdy podatnik może skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych. Warunkiem skorzystania z obniżek jest poniesienie określonych wydatków np. w przypadku ulgi internetowej albo posiadanie statusu uprawniającego do ulgi.
Przepisy przewidują dwa rodzaje ulg – odliczane od podatku oraz od dochodu. Przedsiębiorcy, aby móc dokonać obniżki muszą najpierw spełnić kilka obowiązkowych kryteriów.
Zwolnienia z podatku dzielą się na:
– uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu
– stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
– ulgi o charakterze rodzinnym np. ulga z tytułu wychowywania dzieci
– ulgi o charakterze stymulacyjnym np. darowizny
– ulgi mające charakter zabiegu technicznego np. zwrot nienależnie pobranej renty
Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowo-przedmiotowe zniżki przysługują podatnikom, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą – ulgi z tytułu nauki zawodu, od uzyskanego dochodu, od podatku lub zastosowanie niższych stawek podatkowych
– nie prowadzą działalności gospodarczej – rodzaje obniżek praktycznie takie same jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej