Księgowość

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy leasingu?

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapisy i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji:

 • zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wpłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu,
 • doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
 • podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
 • zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
 • doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i tego konsekwencji,
 • weryfikacja przewidzianych umową kar,
 • konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
 • opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
 • zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu. Aby więc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podpisanej umowy, należy uprzednio szczegółowo przeanalizować jej zapisy.


Obowiązki pracownika przy zwolnieniach

Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:

 1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów powoduje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Na profesjonalne przeprowadzenie procesu zwolnienia pracownika z pracy składają się następujące elementy:

 • przygotowanie stosownej dokumentacji,
 • wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wsparcie pracownika w zakresie zaoferowania szkoleń dla zwalnianych pracowników lub udzielenia przydatnych informacji na rynku pracy,
 • zachowanie w tajemnicy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jak również warunków finansowych, w tym wysokości odprawy,
 • sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym,
 • prawidłowe wypełnianie odprawy i innych świadczeń.

Praca zdalna

Praca zdalna nazywana jest również telepracą lub e-pracą, dlatego że freelancer wykorzystuje w niej nowoczesne technologie, a wyniki swojej pracy przesyła pracodawcy przez internet. Kontaktuje się z nim za pomocą poczty elektronicznej i internetowych komunikatorów.

Telepraca polecana jest głównie dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, czyli grafików, rysowników, tłumaczy itp. Praca zdalna może mieć charakter regularny albo doraźny. O drugim przypadku mówimy, gdy pracownik musi być w danym dniu w domu, więc pracodawca pozwala mu wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy. Istnieje również klasyfikacja, biorąca pod uwagę ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zgodnie z nią e-pracę można podzielić na:

 • permanentną – praca zdalna w pełny wymiarze,
 • naprzemienna – niektóre dni pracownik przepracuje w domu, a inne w biurze,
 • uzupełniająca – praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Jak prawidłowo prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro po przeliczeniu na złotówki. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy także osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia oraz osób zajmujących się działami produkcji rolnej. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jest Rozporządzenie
Ministra Finansów z 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej KPiR. Podatnik ma prawo skorzystać z metody w postaci tradycyjnej czyli papierowej jak i elektronicznej. Ewidencja przedstawiająca osiągane przychody oraz rozchody jest skomplikowaną formą dla niedoświadczonych przedsiębiorców.

Od właściciela firmy wymagane jest dokonywanie zapisów sprzedaży, ale także kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu, które związane są z prowadzoną firmą. Ewidencja stanowi także podstawę do określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, to dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania ekspertom np. biuru rachunkowemu.

Możliwość komentowania Jak prawidłowo prowadzić KPiR? została wyłączona more...

Czym są ulgi podatkowe i kto z nich może skorzystać?

Każdy podatnik może skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych. Warunkiem skorzystania z obniżek jest poniesienie określonych wydatków np. w przypadku ulgi internetowej albo posiadanie statusu uprawniającego do ulgi.
Przepisy przewidują dwa rodzaje ulg – odliczane od podatku oraz od dochodu. Przedsiębiorcy, aby móc dokonać obniżki muszą najpierw spełnić kilka obowiązkowych kryteriów.
Zwolnienia z podatku dzielą się na:
– uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu
– stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
– ulgi o charakterze rodzinnym np. ulga z tytułu wychowywania dzieci
– ulgi o charakterze stymulacyjnym np. darowizny
– ulgi mające charakter zabiegu technicznego np. zwrot nienależnie pobranej renty
Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowo-przedmiotowe zniżki przysługują podatnikom, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą – ulgi z tytułu nauki zawodu, od uzyskanego dochodu, od podatku lub zastosowanie niższych stawek podatkowych
– nie prowadzą działalności gospodarczej – rodzaje obniżek praktycznie takie same jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Możliwość komentowania Czym są ulgi podatkowe i kto z nich może skorzystać? została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.