Archive for Lipiec, 2017

Faktura, a paragon

Ludzie często zastanawiają się czym różni się paragon od faktury. Oba te dokumenty to dowody sprzedaży. Jakie są zatem między nimi różnice?

Faktura – potwierdza zaistniałą transakcję pomiędzy dwoma stronami. Wystawiane faktury rzutują na obowiązek regulacji podatku dochodowego. Najpopularniejszą formą faktury w Polsce jest faktura VAT. Aby faktura spełniała swoja funkcję muszą zostać zawarte na niej następujące informacje:
-dane identyfikujące dany dokument,
-strony kupna i sprzedaży,
-specyfikacje przedmiotu transakcji,
-dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
-podsumowanie w formie cyfr i słów,
-uzgodnione terminy i forma zapłaty,
-informacje dodatkowe np. sposób odbioru,
-podpis uczestników transakcji.

Paragon z kolei jest dowodem dokonania zakupu otrzymuje go zatem wyłącznie nabywca. Wydają go sprzedawcy posiadający kasy fiskalne.
Aby paragon można było uznać za obowiązujący musi zawierać następujące elementy:
-imię, nazwisko lub nazwę podatnika,
-numer NIP podatnika,
-kolejny numer wydruku,
-datę i czas transakcji,
-nazwę towaru lub usługi,
-cenę jednostkową towaru lub usługi,
-ilość i wartość sprzedaży,
-wartość sprzedaży i kwoty podatku,
-wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
-łączną kwotę podatku,
-łączną kwotę należności,
-kolejny numer paragony fiskalnego,
-numer kasy i oznaczenie kasjera,
-logo fiskalne.

Zobacz także czym jest sprawozdanie finansowe.

 

Możliwość komentowania Faktura, a paragon została wyłączona more...

Freelancer

Freelancer to osoba, pracująca bez etatu, specjalizująca się w danej dziedzinie, która realizuje projekty na zlecenie.
Najpopularniejsze zawody, w których trudnią się freelancerzy to webmasterzy, graficy komputerowi, programiści, dziennikarze, copywriterzy, tłumacze oraz fotografowie.
Ich praca zazwyczaj opiera się na podstawie umowy o dzieło. Ma to wiele plusów takich jak np. niewielki podatek dochodowy, brak konieczności opłacania VAT-u oraz składek ZUS. W dłuższej perspektywie legalność takiej pracy może budzić wątpliwości.
Usługi freelancerów zazwyczaj oferowane są na różnorodnych aukcjach, jednakże serwisy takie należy wcześniej dokładnie sprawdzić. Bardziej godne zaufania są te, na których ogłoszenia są płatne.

Praca jako freelancer ma niestety także wiele negatywnych aspektów. Brak stałego zatrudnienia to brak stabilności finansowej. Dodatkowo jako iż nie posiada on stałych godzin pracy jego życie rodzinne zostaje zakłócone.
Co jednak najważniejsze, bezustanne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zapewnia takich świadczeń, jak renta, emerytura itd.

Możliwość komentowania Freelancer została wyłączona more...

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności – w skrócie PKD, jest umownie przyjętym, hierarchicznie uporządkowanym podziałem zbioru działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy podczas rejestracji swojej działalności zobowiązani są do wyboru odpowiednich numerów PKD.

PKD stosuje się m.in. w statystyce, urzędowych rejestrach np. REGON, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości.

Sekcje PKD:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.
Możliwość komentowania Sekcje PKD została wyłączona more...

Jak rozliczyć podatki, gdy kontrahent nie uregulował płatności?

Niestety przedsiębiorca bardzo często może spotkać się z sytuacjami gdzie kontrahenci będą zwlekać z uiszczeniem opłat co powodować może zatory.
W tym celu powinien dążyć do odzyskania gotówki za pomocą upomnień i ponagleń, wezwań do zapłaty, firm windykacyjnych, a w ostateczności usług prawników i wezwania sprawy sądowej.

Czasem zdarzają się jednak sytuacja gdzie termin zapłaty podatków mija, a my nadal nie otrzymaliśmy nadal płatności.
Jeżeli chodzi o VAT z niezapłaconej faktury to mimo braku uregulowania należności zobowiązani jesteśmy do zapłacenia podatku VAT w ustawowym terminie.
Na szczęście VAT ten możemy odzyskać dzięki tak zwanej “uldze za złe długi”. Aby zastosować ten mechanizm muszą zostać spełnione następujące warunki:
– sprzedaż dokonana została na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie jest w trakcie likwidacji bądź upadłości,
– od terminu płatności wierzytelności minęło 150 dni,
– od daty wystawienia faktury za wierzytelność nie upłynęły 2 lata.

Możliwość komentowania Jak rozliczyć podatki, gdy kontrahent nie uregulował płatności? została wyłączona more...

Umowa uaktywniająca

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą mogą w sposób legalny zatrudnić osobę do opieki nad dzieckiem według umowy uaktywniającej.
Stanowi ona formę umowy o świadczeniu usług, która regulowana jest przez Kodeks Cywilny według przepisów o umowie zleceniu.
Założenie i przedmiot umowy stanowi sprawowanie opieki nad dzieckiem. Funkcja niani może być świadczona jedynie bezpośrednio przez osobę fizyczną realizującą funkcje wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne.
Co ważne, nie może być nią osoba niepełnoletnia bądź rodzic.

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do ukończenia 3 lat.

Płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawarcia umowy uaktywniającej nie jest rodzic dziecka. Oznacza to, że nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Dzięki temu nie musi również sporządzać deklaracji i informacji podatkowych takich jak PIT-11 i PIT-4R.

Możliwość komentowania Umowa uaktywniająca została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.