Archive for Lipiec, 2016

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ma zostać wprowadzona minimalna stawka godzinowa od umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Minimalna stawka zależna jest od corocznie ustalanego minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 
Od 1 stycznia przyszłego roku, przy minimalnej kwocie wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych będzie wynosić, zgodnie z przepisami, 13 zł na godzinę. Wysokość stawki w kolejnych latach będzie uzależniona od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa zakłada zakaz zrzeczenia się do prawa minimalnego wynagrodzenia czy też przeniesienia go na inną osobę. Wypłaty będą musiały być dokonywane w formie pieniężnej. Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki w regularnych odstępach czasu. 
 
Organem kontrolującym przestrzeganie przepisów związanych z minimalną stawką godzinową będzie Państwowa Inspekcja Pracy, która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Naruszenie przepisów będzie skutkować karą od 1 do 30 tysięcy złotych.


Rozwiązanie umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy następuje w po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Rozwiązanie umowy związane jest z następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy, natomiast wygaśnięcie następuje z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne. 
 
Rozwiązanie umowy zgodnie z przepisami prawa, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić poprzez: 
 
1). Porozumienie stron. 
 
W drodze porozumienia nie ma znaczenia, która ze stron wystąpi z propozycją. Rozwiązanie umowy następuje w określonym w porozumieniu terminie, ustalonym dowolnie przez pracodawcę i pracownika. Jeśli nie zostanie określony termin, porozumienie powoduje rozwiązanie umowy w dniu zawarcia porozumienia. 
 
2). Wypowiedzenie. 
 
Wypowiedzenie umowy to jednostronne oświadczenie woli składane przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy w tzw. okresie wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną. 
 
3). Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. 
 
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to oświadczenie woli składane przez jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, które powoduje natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Oświadczenie o bezzwłocznym rozwiązaniu umowy wymaga pisemnej formy, wraz z wolą natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy i wskazania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca musi zamieścić w oświadczeniu pouczenie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych.

Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy o pracę została wyłączona more...

Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem zatrudnienia

Obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed podjęciem przez niego pracy, będzie dotyczył każdego pracodawcy od 1 września 2016 roku.  
 
Obecnie umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Jeżeli jednak pisemna forma nie zostanie zachowana, to pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, powinien potwierdzić na piśmie rodzaj umowy oraz warunki. Innymi słowy pracodawca musi potwierdzić taką umowę do końca dnia. 
 
Praktyka pokazała, że w wielu firmach dochodziło do nadużyć, a tym samym do nielegalnego zatrudniania. Wielokrotnie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy osoby bez umowy, były wskazywane jako pracujące pierwszy dzień. Ponadto pierwszego dnia często dochodziło do wypadków przy pracy, co w sytuacji braku umowy oznaczało brak ochrony pracowniczej oraz ubezpieczeniowej.  
 
Aby zlikwidować ten proceder, do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe przepisy, które nałożą na pracodawców obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy. Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

umowa o prace

Możliwość komentowania Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem zatrudnienia została wyłączona more...

 • KONTAKT


  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.