Aktywa to nic innego jak środki gospodarcze lub inaczej mówiąc zasoby majątkowe kontrolowane przez jakąś jednostkę gospodarczą. Aktywa uzyskiwane są na skutek przeszłych zdarzeń, które w rezultacie przyniosą jednostce korzyści ekonomiczne.

Środki gospodarcze podzielić możemy na:
– majątek trwały,
– majątek obrotowy.
Podział ten powstał ze względu na różne możliwości spieniężenia majątku.

Aby zasób majątkowy mógł być sklasyfikowany przez jednostkę jako aktywa i wykazany w bilansie musi spełniać następujące warunki:
– jego wartość musi być wiarygodnie określona,
– musi istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń,
– aktywa muszą powodować wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki gospodarczej.

Zgodnie z zasadą bilansową, suma aktywów w bilansie równa jest sumie pasywów, czyli źródeł ich finansowania.