Split payment – najważniejsze informacje

W naszym kraju split payment ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Czym jest split payment?
Tym terminem określamy podzieloną płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy).

– wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy
– zapłata kwoty podatku – trafia na specjalny rachunek VAT

Po wprowadzeniu tej zmiany nabywca dobrowolnie będzie mógł dokonać takiej płatności, bez siły przymuszenia ze strony dostawcy lub jakiekolwiek narzuconego obowiązku.

WAŻNE – odpowiedzialność podatkowa!
Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Okazanie zaświadczenia o dochodach czy niezaleganiu z podatkami, jest niezbędna do załatwienia wielu spraw. Aby uzyskać takie zaświadczenie, wydane przez organ skarbowy należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę skarbową.

Zaświadczenie wystawia się na wniosek sporządzony na odpowiedni druku. Jeżeli chce się otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu na przykład naszego kontrahenta należy również przedstawić jego zgodę. Zgoda może być wyrażona na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo lub notarialnie.

Wystawienie zaświadczenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej, którą należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Opłatę można uregulować w kasie urzędu lub przelać na konto. Dowód wpłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego.

Zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia zdrowotnego, renty itd. są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zaświadczenie powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym lub centrum obsługi .


Wykreślenie z rejestru VAT

Niedawno w życie weszły zmiany w kwestii VAT-u, które sprawiły, że obecnie wielu przedsiębiorców musi liczyć się z tym, iż istnieje możliwość, aby zostali oni wykreśleni z rejestru VAT.

Komu i w jakiej sytuacji to grozi? Sprawdźmy…

Podatnik może zostać wykreślony z rejestru VAT w sytuacji, gdy:
– zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a podczas trwania zawieszenia, wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług takich, jak np. świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów,
– nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku złożenia deklaracji VAT za pół roku,
– składał przez 6 kolejnych miesięcy (dwa kwartały) deklaracje, które w żaden sposób nie wykazywały sprzedaży, bądź nabycia z podatkiem do odliczenia,
– wystawiał faktury i faktury korygujące, które wykazywały czynności niemające miejsca w rzeczywistości,
– prowadził działalność gospodarczą, a jednocześnie miał uzasadnione podstawy do tego, by mieć przypuszczenia, iż dostawcy lub nabywcy biorący udział w dostawie tego samego towaru bądź usługi, prowadzą błędne rozliczenia.


Mały podatnik

Ustawa o VAT pozwala mikro i małym przedsiębiorcom korzystać ze statusu małego przedsiębiorcy. Dzięki temu mogą oni skorzystać z przywilejów związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej oraz wielu ulg podatkowych.

Aby móc skorzystać z tytułu małego podatnika wartość ich sprzedaży nie może przekroczyć równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku.

Za małego podatnika uznaje się również podatnika podatku od towarów i usług, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze za wyjątkiem komisu, jeżeli kwota jego wynagrodzenia nie przekroczyła równowartości 45 000 euro.

Mały podatnik może korzystać z ułatwień w rozliczeniach VAT w postaci metody kasowej i kwartalnych deklaracji, jak również jest uprawniony do korzystania z jednorazowej amortyzacji.

Możliwość komentowania Mały podatnik została wyłączona more...

Kary w KPiR

Karami umownymi w KPiR są kwoty należne jednej ze stron z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania przez drugą ze stron.

Kary umowne dotyczące kosztów uzyskania przychodów budzą wiele wątpliwości. Jest to spowodowane nieścisłą regulacją tej kwestii. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczanych towarów, wykonanych robót i usług, zwłok w dostarczaniu towaru wolnego od wad i zwłoki w usunięciu wad towarów lub wykonywanych robót i usług.

Kary umowne ujmuje się na zasadzie metody kasowej. Co ważne zawsze uznaje się je za przychód niezależnie od tego czy będzie ona stanowiła koszt uzyskanie przyhcodu, czy nie.

Wysokość kary umownej nie jest zależna od rozmiaru szkody, a jedynie od stron oraz sposobu regulacji kwestii zawartej w umowie.

Reasumując kara umowna zawsze będzie stanowiła przychód podatkowy, a uregulowana kara umowną będzie uznawana za koszt uzyskania przychodu.

Możliwość komentowania Kary w KPiR została wyłączona more...

 • KONTAKT


  IN NOVA

  Telefon:

  12 378 34 20

  E-mail:

  bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl  Proponujemy naszym klientom usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz konsultacje prawne i księgowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do przedsiębiorców zobowiązanych do pełnej księgowości, którym chcemy ułatwić prowadzenie firmy.


  Oferujemy najtańszą pełną księgowość!

  Jeżeli zainteresowały Cie nasze usługi, chcesz powierzyć księgowość swojej firmy w ręce specjalistów lub potrzebujesz profesjonalnej porady księgowej-skontaktuj się z nami.

 • księgowość dla firm
 • Copyright © 1996-2010 Pełna Księgowość Kraków. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress

  Blogi. Darmowe Blogi.